دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

نام درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
کد درس 2513053
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز