دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (18:30 - 20:30) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
تحقیق در عملیات 2511093 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (1) 2515070 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/24 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی (1) 2513098 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (08:00 - 10:00)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 20:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 2513089 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:30) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
مدیریت پروژه 2515072 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
مدیریت تحول سازمانی 2514093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
مساله یابی و حل مساله 2513116 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/29 (14:00 - 16:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
بازاریابی بین المللی 2513103 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4