ریاست پیشین دانشکده 

 نام ونام خانوادگی: دکتر روح اله سهرابی

 تحصیلات: دکتری مدیریت

 پست الکترونیکی: sohrabi258@gmail.com