رؤسای پیشین دانشکده مدیریت و حسابداری رزن از سال 1390 تاکنون

روح الله سهرابی
اولین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مدیریت

مدت خدمت: 1395-1390

 

کریم نادری مهدیی
دومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: توسعه کشاورزی

مدت خدمت: 1401-1395

 

رضا رحمتی
سومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: علوم سیاسی

مدت خدمت: ادامه دارد-1401