سایر

مقررات کتابخانه

1- فقط به دارندگان کارت عضویت،کتاب امانت داده می شود.
2- به هر عضو حداکثر 2 جلد کتاب امانت داده می شود.
3- در صورت گم شدن یا آسیب دیدن کتاب ، امانت گیرنده موظف است نسخه ای از آن کتاب را تهیه و یا مبلغی را که کتابخانه تعیین می کند برای آن بپردازد.
4- جهت عضویت  2 قطعه عکس به مسئول کتابخانه تحویل دهید.

کتاب ها:1440 جلد مجموع کتاب های موجود در دانشکده می باشد.
ردیف کتابها جلد
1 تخصصی حسابداری 360
2 تخصصی مدیریت 100
3 ریاضیات 40
4 اقتصاد و دروس پایه 40
5 ادبیات و روانشناسی 220
6 مذهبی 340
7 تاریخی 240
8 زبان های خارجی 80
9 کامپیوتر 20

ساعت مراجعه به کتابخانه

ایام هفته صبح عصر
شنبه 8-10 13-15
یکشنبه - 13-15
دوشنبه - 14-17
سه شنبه 10-12 14-16
چهارشنبه 10-12 14-17