رضا رحمتی
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: r.rahmati​​​​​​​@basu.ac.ir

صفحه شخصی