معرفی ریاست دانشکده

ریاست فعلی دانشکده بر عهده جناب آقای دکتر رضا رحمتی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی(روابط بین الملل)دانشگاه بوعلی سینا می باشد.

    نام ونام خانوادگی :رضا رحمتی

   تحصیلات:دکتری روابط بین الملل 

   پست الکترونیکی: rahmati_reza@yahoo.com