سازمان دانشکده

معاونت آموزشی

Responsive Image

علی اصغری صارم

استادیار

گروه آموزشی مدیریت دولتی

ایمیل: a.sarem@basu.ac.ir