معاونت آموزشی

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: