دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 196 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر 1403/04/04 (10:00 - 12:00)
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی 1403/04/13 (08:00 - 10:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
بازاریابی بین الملل 2515085 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مصطفی رضایی راد 1403/03/31 (14:00 - 16:00)
بازاریابی بین المللی 2513103 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1403/03/31 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1403/03/30 (10:00 - 12:00)
بازرگانی بین المللی 2513097 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 2515076 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 امیرحسین رهبر 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2515071 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 علی اصغری صارم 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2513099 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی 1403/04/12 (14:00 - 16:00)
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی 1403/04/04 (10:00 - 12:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1403/04/13 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1402/10/28 (10:30 - 12:30)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد 1402/11/07 (10:30 - 12:30)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی 1402/11/12 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 196 نتیجه
از 10