دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 167 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته دوشنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1402/04/05 (10:00 - 12:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/12 (08:00 - 10:00)
بازاریابی بین المللی 2513103 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00)
بازرگانی بین المللی 2513097 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 2515076 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) 1402/04/07 (16:00 - 18:00)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1402/04/19 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2515071 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2513099 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00)
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته دوشنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دوشنبه (14:30 - 16:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00)
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1402/04/07 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) 1402/04/05 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00)
آشنایی با قوانین کسب و کار 2513090 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1401/11/09 (09:00 - 11:00)
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 2513051 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/11/01 (11:00 - 13:00)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1401/10/24 (11:00 - 13:00)
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 167 نتیجه
از 9