دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 134 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
بازاریابی بین الملل 2515085 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بازاریابی بین المللی 2513103 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
بازرگانی بین المللی 2513097 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 2515076 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت 2513045 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2513099 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی (2) 2515071 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت 2513102 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مهدی اجلی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 2515079 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1401/04/05 (14:00 - 16:00)
مبانی بانکداری و مدیریت بانک 2513104 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00)
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مهدی اجلی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 134 نتیجه
از 7