شماره تلفن‌های دانشکده

شماره تماس دانشکده دانشجویان محترم، جهت تماس با دانشکده با یکی از شماره‌های ذیل تماس حاصل کرده: ۰۸۱۳۶۲۲۵۶۲۷ ۰۸۱۳۶۲۲۵۱۱۶ ۰۸۱۳۶۲۲۸۰۲۵ ۰۸۱۳۶۲۲۸۱۶۶ ۰۸۱۳۶۲۲۸۳۶۵ سپس بر اساس راهنمایی تلفن گویا داخلی مربوط را شماره‌گیری فرمایند. آموزش: ۱ کارشناس آموزش: ۲ امور دانشجویی: ۳ انتظامات: ۴ امور اداری: ۵ مدیر گروه حسابداری: ۶ مدیر گروه مدیریت: ۷ معاون آموزشی: ۸ ریاست: ۹
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
دانشکده رزن 36225627-36225116-36228025
خط مستقیم ریاست (تلفکس) 36225607