سازمان دانشکده

علی اصغر صارم
معاون آموزشی

​​​​​​​رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: استادیار
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: a.sarem@basu.ac.ir

صفحه شخصی