آموزش

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/18
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
شناسایی علف های هرز زهرا ایزدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته محمدعلی زلفی گل شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه طراحی شهری 2 محمدسعید ایزدی هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تجدید حیات شهری محمدسعید ایزدی هنر و معماری 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک آلی پیشرفته رامین قربانی واقعی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 2 داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرئوشیمی داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 1 داود حبیبی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی آلی پیشرفته آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی ترکیبات آلی آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی شیمی پلیمر نظری ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 3 ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و سنتز دارو مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی داروئی مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث پیشرفته در شیمی تجزیه داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 2 داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانداردسازی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکتروشیمی کاربردی صادق خزل پور شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 1 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 2 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در شیمی(دانشگاه فرهنگیان) حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سینیتیک شیمیایی پیشرفته حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403