بازگشت به صفحه کامل

درباره گروه مدیریت

درباره گروه مدیریت


درباره گروه

 

این رشته با ۳ گرایش : مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی به منظور تربیت مدیران متعهد و متخصص مورد نیاز بخش دولتی و بازرگانی کشور در این دانشکده دایر شده است. دانشجویان این رشته با شناخت مفاهیم نظری سازمان و مدیریت و آشنایی با فنون نوین امور سازمانها، بعد از فراغت از تحصیل ، عهده دار مشاغل سرپرستی و مدیریت در جامعه خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این رشته در گرایشهای مدیریت بازرگانی۱۳۵ ، مدیریت دولتی۱۳۵ و مدیریت صنعتی ۱۳۶ واحد است.

گروه های آموزشی

مدیریت بازرگانی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت بازرگانی(روزانه و شبانه)(پسر)

مدیریت دولتی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت دولتی(روزانه و شبانه)(پسر)

مدیریت صنعتی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت صنعتی(روزانه و شبانه)(پسر)
 

سرپرست گروه : آقای دکتر علی اصغری صارم

کارشناس گروه : آقای مسلم اکبری