بازگشت به صفحه کامل

تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
دانشکده رزن 36225627-36225116-36228025
خط مستقیم ریاست(تلفکس) 36225607