دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت منابع انسانی

نام درس مدیریت منابع انسانی
کد درس 2513082
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز