دروس ارائه شده

« بازگشت

آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1

نام درس آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1
کد درس 2513050
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز