دروس ارائه شده

نمایش 181 - 196 از 196 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 علی اصغری صارم هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2513091 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 03 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
بازاریابی بین الملل 2515085 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/18 (11:30 - 13:30)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1397/10/19 (11:30 - 13:30)
پژوهش عملیاتی 1 2511008 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/24 (09:00 - 11:00)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/19 (09:00 - 11:00)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:30) 1397/10/22 (09:00 - 11:00)
زبان تخصصی (1) 2515070 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/16 (09:00 - 11:00)
زبان تخصصی (1) 2513098 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (09:00 - 11:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 03 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:30) 1397/10/24 (09:00 - 11:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/10/24 (09:00 - 11:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30)
مدیریت تحول سازمانی 2514093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 20:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30)
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30)
مدیریت کارخانه 2515075 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/10/22 (09:00 - 11:00)
مساله یابی و حل مساله 2513116 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (11:30 - 13:30)
نمایش 181 - 196 از 196 نتیجه
از 10