اساتید دانشکده

محمد رحمانی

محمد رحمانی

محمد رحمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 2515076 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت 2513045 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی (2) 2515071 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی (1) 2515070 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت پروژه 2515072 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت تولید و عملیات 2513115 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدیریت کارخانه 2515075 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1400/10/29 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی (2) 2515071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی (1) 2515070 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت پروژه 2515072 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پژوهش عملیاتی 2 2511009 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2