دروس

برنامه هشت ترمه در رشته‌های

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی

سرفصل دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته های

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی