علی اصغری صارم
مدیر گروه مدیریت

رشته تحصیلی: مدیریت​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: a.sarem@basu.ac.ir

صفحه شخصی