درباره گروه

                     این رشته با ۳ گرایش مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی به منظور تربیت مدیران متعهد و متخصص مورد نیاز بخش دولتی و بازرگانی کشور در این دانشکده دایر شده است. دانشجویان این رشته با شناخت مفاهیم نظری سازمان و مدیریت و آشنایی با فنون نوین امور سازمان‌ها، بعد از فراغت از تحصیل، عهده‌دار مشاغل سرپرستی و مدیریت در جامعه خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این رشته در همه گرایش‌های مذکور 138 واحد است.
گروه‌های آموزشی
  • مدیریت بازرگانی
            مقطع کارشناسی: گرایش مدیریت بازرگانی (روزانه و شبانه) (پسر)
  • مدیریت دولتی
            مقطع کارشناسی: گرایش مدیریت دولتی (روزانه و شبانه) (پسر)
  • مدیریت صنعتی
            مقطع کارشناسی: گرایش مدیریت صنعتی (روزانه و شبانه) (پسر)