مشاهیر و مفاخر

Responsive Image
  - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی...«وب سایت»

  - آیت الله العظمی آخوند ملا حسین قلی شوندی درجزینی همدانی...«ادامه»

  - آیت الله العظمی شیخ العراقین

  - آیت الله العظمی آخوند ملا علی معصومی وفسی همدانی...«ادامه»

  - آیت الله العظمی ثابتی

  - آیت الله میرزا محمود انواری

  - آیت الله دکتر محمد مفتح...«ادامه»

  - خواجه رشید الدین فضل الله همدانی

  - قوام الدین ابوالقاسم درگزینی

  - جلال الدین درگزینی

  - عبید زاکانی(اهل روستای زاکان) از ادیبان بنام