اطلاعات تماس

دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
خط مستقیم ریاست (تلفکس)     ۳۶۲۲۵۶۰۷  
دانشکده رزن     ۳۶۲۲۵۶۲۷-۳۶۲۲۵۱۱۶-۳۶۲۲۸۰۲۵