اساتید دانشکده

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 2511089 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی (1) 2513098 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/10/18 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/17 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1397
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1397
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/05 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بازاریابی بین الملل 2515085 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/18 (11:30 - 13:30) ترم اول 1397
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1397/10/19 (11:30 - 13:30) ترم اول 1397
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/19 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی (1) 2513098 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1