دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت تحول سازمانی

نام درس مدیریت تحول سازمانی
کد درس 2514093
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز