دروس ارائه شده

« بازگشت

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

نام درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
کد درس 2513091
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز