دروس ارائه شده

« بازگشت

مبانی سازمان و مدیریت

نام درس مبانی سازمان و مدیریت
کد درس 2513080
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز