دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بازرگانی بین المللی 2513097 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/05 (11:30 - 13:30)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (2) 2513099 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (2) 2515071 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/01 (11:30 - 13:30)
مدیریت توسعه 2514096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/02 (09:00 - 11:00)
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/02 (09:00 - 11:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 علی اصغری صارم هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2513091 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 03 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
بازاریابی بین الملل 2515085 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/18 (11:30 - 13:30)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1397/10/19 (11:30 - 13:30)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/19 (09:00 - 11:00)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:30) 1397/10/22 (09:00 - 11:00)
زبان تخصصی (1) 2515070 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/16 (09:00 - 11:00)
زبان تخصصی (1) 2513098 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (09:00 - 11:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 03 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:30) 1397/10/24 (09:00 - 11:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/10/24 (09:00 - 11:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30)
مدیریت تحول سازمانی 2514093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 20:00) 1397/10/26 (11:30 - 13:30)
نمایش 41 - 60 از 64 نتیجه
از 4