دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2513091 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/14 (11:00 - 13:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
تجارت الکترونیک 2513105 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
تحقیق در عملیات (1) 2513083 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
تحقیق در عملیات 2511093 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
زبان تخصصی (1) 2515070 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 11:30)
زبان تخصصی (1) 2513098 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/10/18 (11:00 - 13:00)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) نامشخص
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/17 (11:00 - 13:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت پروژه 2515072 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
مدیریت تحول سازمانی 2514093 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
مدیریت تولید و عملیات 2513115 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/21 (11:00 - 13:00)
مدیریت رفتار سازمانی 2513081 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
مساله یابی و حل مساله 2513116 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/26 (09:00 - 11:00)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/26 (09:00 - 11:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/05 (11:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3