نمایشگر یک مطلب

    ریاست پیشین دانشکده 

    نام ونام خانوادگی: دکتر روح اله سهرابی

   تحصیلات: دکتری مدیریت

   پست الکترونیکی:Email: sohrabi258@gmail.com