ریاست دانشکده 

    نام ونام خانوادگی :دکتر کریم نادری مهدیی

   تحصیلات:دکتری تخصصی - دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی

   پست الکترونیکی:Email: knadery@yahoo.com

   ساعات حضور :یک شنبه-دو شنبه (غیر ثابت)-چهارشنبه

  رزومه :جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.