« بازگشت

دروس مدیریت

برنامه درسی (بازنگری شده برای ورودی 94 و به بعد):

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

 

برنامه درسی(برای ورودی 93 و پیش از آن)