شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
دانشکده رزن 36225627-36225116-36228025
خط مستقیم ریاست(تلفکس) 36225607