شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
ریاست 56073622
آموزش-امور دانشجویی 56273622
معاونت آموزشی 81663622
امور اداری و مالی 51163622
انتظامات 36228025