دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2513053 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/29 (14:00 - 16:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
بازاریابی بین المللی 2513103 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
بازرگانی بین المللی 2513097 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (2) 2513099 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
مدیریت توسعه 2514096 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 01 محمد رحمانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 02 علی اصغری صارم هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 علی اصغری صارم هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 2511089 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
پژوهش عملیاتی 2 2511009 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 محمد رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق 2511114 2 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
روشهای تحقیق و مآخذشناسی 2511016 3 کارشناسی گروه آموزشی حسابداری 01 امیرحسین رهبر هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2513091 2 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 امیرحسین رهبر هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/14 (11:00 - 13:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 کارشناسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 01 مصطفی رضایی راد هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4