راهنمای صدور انواع گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل

راهنمای صدور انواع گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان محترم می‌توانند با مراجعه به منوی فرم ها درخواست خود را ثبت نمایند...

امکان صدور مکانیزه گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل:

دانشجویان محترم می‌توانند با مراجعه به منوی فرم ها درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی تحصیلی مورد نیاز خود را در سامانه ثبت نموده و 48 ساعت بعد جهت دریافت گواهی مورد نظر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
درخواست گواهی(اینترنتی): شنبه ها و دوشنبه ها
دریافت گواهی مربوطه(آموزش دانشکده): دوشنبه ها و چهارشنبه ها
با توجه به اینکه تعداد گواهی های مورد درخواست دانشجو در یک نیمسال و برخی موارد در طول تحصیل محدود است توصیه می‌شود دانشجویان عزیز فقط در صورت نیاز اقدام به ثبت درخواست نمایند.

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل