دکتر علی اصغری صارم

دکتر علی اصغری صارم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

Ali Asghari Sarem
نام و نام خانوادگی: علی اصغری صارم
Ph.D in Human Resource Management
 تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت گرایش منابع انسانی
 Faculty of Management and Economics  
دانشگاه: تربیت مدرس
Tarbiat Modares University