دروس مدیریت

دروس مدیریت


 

برنامه هشت ترمه رشته‌های مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی

دانلود برنامه 8 ترمه مدیریت بازرگانی

دانلود برنامه 8 ترمه مدیریت دولتی

دانلود برنامه 8 ترمه مدیریت صنعتی

 

سرفصل دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی

دانلود سرفصل مدیریت دولتی

دانلود سرفصل مدیریت صنعتی

دانلود سرفصل مدیریت بازرگانی