درباره گروه حسابداری

درباره گروه حسابداری


درباره گروه

 

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی، کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است. تعداد واحد درسی این دوره 132واحد است.

گروه های آموزشی

حسابداری

مقطع لیسانس: گرایش حسابداری (روزانه و شبانه) (پسر)

 

سرپرست گروه: دکتر کریم نادری مهدیی
کارشناس گروه: آقای مسلم اکبری