تماس با جستجو دانشکده


شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی تلفکس پست الکترونیکی
ریاست 56073622