بازدید از ساختمان جدید دانشکده

بازدید از ساختمان جدید دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید فرماندار، رئیس شورا و معاون شهرداری شهرستان رزن از ساختمان جدید دانشکده مدیریت و حسابداری رزن جهت تسریع در رفع نیازها و نواقص موجود.


بازدید فرماندار، رئیس شورا و معاون شهرداری شهرستان رزن از ساختمان جدید دانشکده مدیریت و حسابداری رزن جهت تسریع در رفع نیازها و نواقص موجود.