انتصاب

انتصاب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب همکار محترم دکتر علی اصغری صارم را به مدیریت گروه آموزشی مدیریت دانشگاه تبریک می گوییم این رویداد سر آغازی بهبودی در امور این گروه آموزشی خواهد بود. معاونت آموزشی دانشکده

انتصاب همکار محترم دکتر علی اصغری صارم را به مدیریت گروه آموزشی مدیریت دانشگاه
تبریک می گوییم این رویداد سر آغازی بهبودی در امور این گروه آموزشی خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشکده