کارکنان > امور مالی و آموزشی

نام:  علیرضا ولی کمال

سمت:  امور  مالی و آموزشی

ایمیل: alirezavalikamal@gmail.com

تلفن:  08136225627

آدرس:  ساختمان شماره 1

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند