کارکنان > امور دانشجویی و رفاهی

نام:  مسلم اکبری

سمت:  امور دانشجویی - رفاهی - دبیرخانه

ایمیل: akbari6466@yahoo.com

تلفن:  08136225627

آدرس:  ساختمان شماره 2 طبقه 2

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند