فرم ها


دریافت فرم مرخصی روزانه
_____________________________________________________________________________________________

دریافت فرم مرخصی ساعتی

____________________________________________________________________________________________

درخواست کالا

_____________________________________________________________________________________________

گزارش مدیران شیفت

_____________________________________________________________________________________________
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند