دانشجویی > خوابگاه دانشجویی

اولویت تخصیص خوابگاه:

1- روزانه غیر بومی

2- روزانه بومی به غیر از شهرهای کبودراهنگ، رزن، همدان و بهار 

3- شبانه غیر بومی

4-و سایر موارد...

دانشجویان گرامی هزینه خوابگاه را در هر ترم تحصیلی به شماره حساب مربوطه نزد بانک تجارت واریز نموده و رسید آن را به امور دانشجویی دانشکده  تحویل نمایند.

شماره حساب خوابگاه: 2413060462

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند