آموزشی > گروه های آموزشی > گروه آموزشی مدیریت

رشته مدیریت

این رشته با 3 گرایش : مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی به منظور تربیت مدیران متعهد و متخصص مورد نیاز بخش دولتی و بازرگانی کشور در این دانشکده دایر شده است. دانشجویان این رشته با شناخت مفاهیم نظری سازمان و مدیریت و آشنایی با فنون نوین امور سازمانها، بعد از فراغت از تحصیل ، عهده دار مشاغل سرپرستی و مدیریت در جامعه خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این رشته در گرایشهای مدیریت بازرگانی135 ، مدیریت دولتی135 و مدیریت صنعتی 136 واحد است.

گروه های آموزشی

مدیریت بازرگانی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت بازرگانی(روزانه و شبانه)(پسر)

مدیریت دولتی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت دولتی(روزانه و شبانه)(پسر)

مدیریت صنعتی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت صنعتی(روزانه و شبانه)(پسر)
 

سرپرست گروه : آقای دکتر کریم نادری مهدیی

مدیر گروه : آقای دکتر علی اصغری صارم

کارشناس گروه : آقای مسلم اکبری

*************************************************************************************
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند