نام و نام خانوادگی

دکتر کریم نادری مهدیی

Karim NaderiMahdei

سمت

ریاست دانشکده

Dean

پست الکترونیکی

knadery@yahoo.com

Email

تلفن دفتر

081-3622-5607

TEL

تحصیلات

دکتری تخصصی - دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی

Ph.D - Associate Professor

ساعات حضور

یک شنبه-سه شنبه-چهارشنبه(غیر ثابت)

 

رزومه

جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید

CV

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند